DLA RODZICÓW

Placówka realizuje cele zawarte w podstawie programowej i Programie Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonym przez MEN. Najważniejsze z nich to:

wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych,
rozwijanie umiejętności społecznych i kształtowanie przynależności społecznej,
dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny dzieci,
kształtowanie odporności emocjonalnej, koniecznej do radzenia sobie w trudnych lub nowych sytuacjach i łatwiejszego znoszenia stresów czy porażek,
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,
wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych,
zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, a także kształtowanie wiadomości, które są ważne w kształceniu w szkole.
Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.) rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
Statut nadany przez Organ Prowadzący

 

Powrót…