O NAS

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

Cechy szczegółowego rozkładu dnia

 1. Elastyczny – otwarty na zmiany
 2. Dostosowany – do warunków materialnych, pogody, okoliczności itp.
 3. Specyficzny – dla danej grupy dzieci,  ich potrzeb i możliwości poznawczych
 4. Rzeczywisty – odzwierciedlający faktyczne zajęcia z dziećmi

6.00 – 8.30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę

8.30 – 9.30 – ŚNIADANIE

 • spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,
 • zestaw ćwiczeń porannych,
 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole,

9.30 – 10.30ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z programem wychowania przedszkolnego

10.30 – 10.45 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,

10.45 – 11.30 – ZABAWA

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

11.45 – 12.15 – OBIAD II danie

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.15 – 13.30 – LEŻAKOWANIE, RELAKSACJA

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie/ oglądanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

13.30 – 14.00 – ZUPA

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

14.30 – 15.00 – PODWIECZOREK

 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

15 – 18.00 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELEK

 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe,
 • zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.

 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

 

 

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci  w przedszkolu podzielony został na pięć części:

 • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
 • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
 • jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
 • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, wychowawcze, porządkowe, wyrównawcze)

 

Powrót…